TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: VOL1S1  Alan: BOL

Meral Elçi, Melisa Erdilek Karabay, M.Şebnem Ensari, Ayşe Bilgen
Örgütsel Adalet Algısının ve Lidere Güvenin Örgütsel Sessizlik Davranışı Üzerindeki Etkisi: İstanbul İli Emniyet Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama
 
Taraftarlık ve bu kapsamda gerçekleştirilen tüketimin temel motivasyonunun rasyonellikten ziyade buna yüklenen sembolik anlamdır. Başka bir ifadeyle taraftarlar için bu bağlamdaki tüketimin gerekçesi “takımın iyiliği”dir. Bu kapsamda taraftarlık ve tüketim konusunun ele alınmasında kutsallık kavramı öne çıkmaktadır. Böylece seküler bir alan olan ve piyasa koşullarına bağlı olan tüketim ve kutsallık gibi iki çelişen kavram taraftarlık bağlamında bir araya getirilmektedir. Çalışmada, Beşiktaş Futbol Kulübü taraftarlığı çerçevesinde taraftarlık, tüketim ve kutsallık düzleminde ele alınmaktadır. Bunun için Beşiktaş’ın en önemli taraftar gurubu olan Çarşı grubunun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan yazıların ve girdilerin söylem analizi gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler Miles ve Huberman (1984)’ın nitel veri analizi için geliştirdikleri model kapsamında analiz edilmektedir. Bu çerçevede, futbol-kutsallık bağlamında mekan, zaman, dokunulabilir şeyler, dokunulamayan şeyler, kişiler/diğer canlılar ile deneyim ile alt boyutları ve bu boyutlar ile farklı tüketim biçimlerinin ilişkileri araştırma sonucunda sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Lidere Güven, Örgütsel Sessizlik, Emniyet Sektörü


EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL JUSTICE AND TRUST IN LEADER ON ORGANIZATIONAL SILENCE BEHAVIOR: A RESEARCH ON PUBLIC SECURITY EMPLOYEES
 
Fan consumption behavior motivated by symbolic meanings instead of rationality. In other words, the reason of fans’ consumption behavior is the favor of the team. Related to fan behavior and consumption, the term sacredness is crucial. Thus, two contradictory concepts; sacredness and consumption (which is a secular area that is connected to market rules) are brought together within the fan behavior context. In this study, Beşiktaş Football Club fans’ behavior within the consumption and sacredness framework is examined. For this issue, Beşiktaş’s biggest fan group Çarşı’s web site and social media accounts is analyzed via discourse analysis. With the aim of analyzing the data, the Miles and Huberman (1984)’s technique was applied. Within the football-sacredness framework six dimensions are appeared: place, time, tangible things, intangible things, people/other beings, and experiences. The relation of these dimensions with different consumption forms is also analyzed.

Keywords: Organizational Justice, Trust in Leader, Organizational Silence, Police Force


Detay

İÇERİK