TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: VOL1S1  Alan: BOL

Harun GUMUS, Vedat BAL
İnovasyon Ekosisteminde Üniversitelerin Rolü ve Akademik İnovasyon
 
Gelişen teknoloji ile her geçen gün daha fazla hissedilen küreselleşme, eğitimden ticarete her alanda kurumları zorlu bir rekabet ortamı ile yüz yüze getirmiştir. Rekabette öne çıkmanın en etkin yolu ise “ İnovasyon” kavramı olarak kabul görmektedir. Bu kavram üniversitelerden, kamu kurumlarına, özel işletmelerden STK’lara kadar birçok alanda çözüm üretebilen, yenilikçi, yaratıcı, dinamik ve etkili bir felsefeyi ifade etmektedir. Çalışmanın amacı, inovasyon ekosistemi içinde paydaşlar arasında etkileşiminin durumu, paydaşların ortak amaç ve konulardaki birlikteliği, üniversitelerin ekosistem içindeki yeri ve rolü, akademik inovasyonun ekosistemdeki yansımaları sorularına cevap aramaktır. Çalışma için oluşturulan açık uçlu ve likert ölçeği ile hazırlanmış sorular YÖK bünyesinde kayıtlı 193 üniversite arasından rassal (tesadüfi) şekilde seçilen 20 üniversite ve küme örneklem ile seçilen akademisyenlere mail yolu ile iletilmiştir. Bu çalışmanın bulguları; (1) İnovasyon ekosistemi içerisinde paydaşlar arasındaki etkileşiminin çok zayıf olduğu, (2) disiplinler arası çalışma yetersizliği, (3) inovatif kültürünün oluşumundaki zayıflık ve (4) akademik inovasyon kültürünün yeterince yaygınlaşmadığı şeklinde sıralanmaktadır. Araştırma Rassal seçilen 20 üniversitede görev yapan akademisyenler ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışma inovasyon ekosisteminin oluşumundaki üniversitelerin rolünü ve akademik inovasyon kültürünü akademisyenler perspektifinden ortaya koymaktadır. Daha önce inovasyon ekosisteminde üniversitelerin rolünü ortaya koyan kapsamlı bir çalışmaya rastlanmaması bu konuyu alanında özgün kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: inovasyon ekosistemleri, akademik inovasyon, akademik girişimcilik, 3. Nesil üniversite, 3NÜ


THE ROLE OF UNIVERSITIES IN INNOVATION ECOSYSTEM AND ACADEMIC INNOVATION
 
Globalization, which is being felt more and more with the developing technology as days pass, has made institutions from education to trade face a competitive environment which is full of hardships. The most effective concept that stands out in terms of competition is accepted as “Innovation”. This concept defines a reformist, creative, dynamic and effective philosophy which can bring a solution to many fields such as universities, public enterprises, private businesses and NGOs (Non-Governmental Organizations). The aim of the study is to search for an answer to the questions related to the interaction situation between shareholders in innovation ecosystem, the collaboration of shareholders in terms of common purposes, the role and place of the universities in ecosystem, and the reflections of academic innovation in ecosystem. The questions prepared for the study with open-ended questions and Likert scale are sent to the academicians via e-mail who are chosen via cluster sampling method at 20 universities chosen randomly among 193 universities enrolled in YÖK (the Council of Higher Education in Turkey). The findings of this study are as follows; (1) the interaction between shareholders inside the innovation ecosystem is very weak, (2) lack of interdisciplinary studies, (3) the weakness in the formation of innovation culture, and (4) the concept of academic innovation is not sufficiently widespread. The study is limited to the academicians working at 20 universities which are chosen randomly. This study reveals the role of universities in forming innovation ecosystem and academic innovation culture from the perspective of academicians. Lack of an extensive study revealing the role of universities in innovation ecosystem makes this study authentic.

Keywords: innovation ecosystems, academic innovation, academic entrepreneurship, 3rd Generation Universities


Detay

İÇERİK