TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: VOL1S1  Alan: BOL

Ercan TURGUT, Memduh BEGENİRBAŞ
Akademik Personel İstihdamında Sosyal Sermayenin Rolü: Türkiye’deki Üniversitelerin İşletme Bölümleri Üzerine Bir İnceleme
 
Türkiye’deki üniversitelerin İşletme Bölümlerinde akademik personel istihdamında sosyal sermayenin rolünü incelediğimiz bu çalışmada; öncelikle sosyal sermaye kavramı açıklanmış ve sosyal sermayenin iş bulma üzerindeki etkisi üzerine alan yazınına dair bilgi verilmiştir. Daha sonra Türkiye’deki University Ranking by Academic Performance Research Laboratory (URAP) tarafından yayımlanan 2000 Yılından Önce Kurulan Üniversiteler Genel Sıralaması 2015 listesindeki ilk 20 üniversite içinden verilerine ulaşılabilen 12’sinin web siteleri aracılığıyla işletme bölümü akademisyenlerinin lisans mezuniyeti verileri toplanmış ve bir veri seti oluşturulmuştur. Nihai olarak oluşturulan veri seti ki-kare analizi ile incelenmiş ve üniversitelerin akademik personel seçim davranışlarının birbirinden farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca üniversitelerin %59 oranında kendi mezunlarını istihdam ettikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Akademik Personel Seçimi; Akademik Personel Yapısı


The Role of Social Capital on Academic Employment: A Study on Departments of Management of Universities in Turkey
 
In this study, the role of social capital is examined on the academic staff that employed in the Departments of Management of Universities in Turkey. Firstly, the concept of social capital is explained and then knowledge of the literature is given on the impact of social capital above finding job. Later, the lists of top 20 universities are reached which established before 2000 by University Ranking by Academic Performance Research Laboratory in Turkey (URAP) published in 2015. From this list, department of business academics’ graduation data are collected through the website of 12 universities which can be accessed and a data set is formed. The data set is examined by chi-square analysis and it is reached the results that the university academic staff selection behaviors do not differ from each other. In addition, it has also been determined that universities employ 59% of their graduates.

Keywords: Social Capital, Academic Staff Selection, Academic Staff Structure


Detay

İÇERİK