TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: VOL1S1  Alan: BOL

Himmet KARADAL, Muhammet SAYGIN
İnovasyon Yetenekleri İle Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma
 
Artan rekabet ve teknolojinin hızlı ilerleyişi girişimcilerin kurdukları işletmelerin sürekliliğini sağlamak amacıyla inovasyon yapmak durumunda kalmalarını sağlamaktadır. Buna karşılık, girişimciler büyük idealler ve hedefler ile başladıkları iş kurma yolculuklarında bireysel ve çevresel etkiler nedeniyle rekabet edemeyerek başarısızlığa uğramaktadır. İnovasyon yetenekleri, girişimcilerin rakipleri karşısında varlıklarını sürdürmeleri açısından hayati önem taşımaktadır. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin esnek hareket ve tepki kapasiteleri nedeniyle inovasyon yeteneklerine sahip olmaları temel işletme amaçlarına ulaşmalarını sağlama noktasında anahtar rol oynamaktadır. Araştırmanın katılımcılarını Silifke Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri oluşturmuştur. Araştırmaya 254 katılımcıdan basit tesadüfi örneklem yöntemiyle elde edilen veriler dahil edilmiştir. Çalışmanın temel amacı girişimci kişilik özellikleri ile inovasyon yetenekleri arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Araştırmada kullanılan yöntem, nicel verilere ek olarak nitel verilerin destekleyici olarak sunulduğu açıklayıcı karma araştırma yöntemidir. Çalışmada Marvel (2006) tarafından geliştirilen inovasyon yetenekleri ölçeğinden yararlanılmıştır. Sosyo-demografik özellikler bağlamında girişimcilerin işe başlama ve iş geliştirme süreçlerini kapsayan fazla sayıda değişkenden yararlanılmıştır. Ayrıca, katılımcılara yöneltilen açık uçlu sorular yardımıyla girişimci kişilik özellikleri üzerine nitel değerlendirmeler yapılmıştır. Katılımcıları girişimciliğe sevk eden unsurlar açık uçlu sorulardan elde edilen söylemler aracılığıyla belirlenmiştir. Araştırmanın yerel kalkınmanın öncüsü olarak düşünülen girişimcilerin ele alınması bakımından işletme literatürüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon Yetenekleri, Girişimci Kişilik Özellikleri, Girişimcilik


AN EMPIRICAL ANALYSIS ABOUT RELATIONSHIP BETWEEN THE INNOVATION CAPABILITIES AND ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS
 
Increasing level of competitiveness and rapid progression of technology make the entrepreneurs innovate in order to provide their businesses’ sustainability. Entrepreneurs starting their trip for making up a business generally fail due to the personal and environmental effects. Innovation abilities are important for the survival of entrepreneurs against their competitors. Especially, the small and medium sized businesses by their flexible movement and response capacity play a key role in the reach of basic business objectives. Participants of the study are the members of Silifke Chamber of Commerce and Industry. The data obtained from 254 participants by simple random sampling method are included. The basic assumption of the study is the existence of the relationship between entrepreneurial characteristics and innovation capabilities. The method used in the study is mixed research method in which data are presented by first quantitative and then qualitative ways. Innovation capabilities scale of Marvel (2006) is used in the research process. A large number of variables such as business processes of entrepreneurs are included in terms of the socio-demographical characteristics. In addition, open-ended questions are included in the research process to make quantitative evaluations about entrepreneurial characteristics. The features leading participants to the entrepreneurship process are analyzed thanks to the discourses collected via open-ended questions. The research might contribute to the literature by addressing the entrepreneurs who are thought to be the pioneers of local development.

Keywords: Innovation Capabilities, Entrepreneurial Characteristics, Entrepreneurship


Detay

İÇERİK