TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: VOL1S1  Alan: BOL

Deniz Dirik, Lale Oral Ataç, Hilmiye Türesin Tetik
Liderin Kullandığı Güç Kaynakları, Bağlamsal Performans ve Bölgecilik İlişkisi: Beyaz Yakalılar Üzerine Bir Araştırma
 
Liderin kullandığı güç kaynaklarının çalışan performansını bağlamsal açıdan etkileme mekanizmaları ve bölgecilik tutumlarının bu süreç ile ilişkisi çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Liderin kullandığı güç kaynaklarına ilişkin algının bağlamsal performans üzerinde etkisi olacağı ve çalışanların örgütsel alanlarına ilişkin geliştirdikleri bölgecilik tutumlarının bu ilişkiyi düzenleyeceği öngörülmüştür. Araştırmanın bulgularına göre, liderin algılanan güç kaynakları, bölgecilik ve bağlamsal performans ölçek ortalamaları arasında demografik değişkenler olan cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve tecrübe açısından anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Bağlamsal performanstaki değişkenliği en yüksek oranda açıklayan güç kaynakları karizmatik güç ve yasal güç olarak gerçekleşmiştir. Tekil bir değişken olarak bölgecilik, bağlamsal performans ile pozitif yönde anlamlı korelasyon göstermesine karşın çalışanların bağlamsal performansları üzerinde bölgeciliğin anlamlı etkisi tespit edilememiştir. Hiyerarşik regresyon analizi bulgularına göre bağlamsal performans bağımlı değişken olmak üzere birinci adımda liderin kullandığı güç kaynakları ile bölgeciliğin bağımsız değişkenler olarak ve ikinci adımda liderin kullandığı güç kaynakları ile bölgecilik etkileşimlerinin analize dahil edildiği modeller anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Liderin güç kaynakları, iş performansı, bağlamsal performans, bölgecilik


THE RELATIONSHIPS AMONG PERCEIVED LEADER POWER SOURCES, CONTEXTUAL PERFORMANCE AND TERRITORIALITY: A STUDY ON WHITE COLLAR WORKERS
 
This study problematizes the mechanisms through which perceived leader power sources affect employees’ contextual performance and the potential effect of attitudes of territoriality within this process. It is hypothesized that perceived power sources used by leaders affect followers’ contextual performance and employee territorial attitudes towards organizational space moderate this relationship. According to the findings of the study, scale mean scores for perceived leader power sources, territoriality and contextual performance demonstrate no significant difference in terms of the demographic variables of gender, age, education, and experience. The independent variables that account for most of the variance explained of contextual performance are referent power and legitimate power. Although territoriality has significantly positive correlation with contextual performance, as a single variable it has no significant effect on employee contextual performance. For the first step of the hierarchical multiple regression analyses, perceived leader power sources and territoriality are block entered as independent variables into the model whereby they are found to be predictive of contextual performance. In the second step, leader power sources*territoriality interactions are entered into the model whereby all regression models are found to be statistically significant.

Keywords: Leader power sources, job performance, contextual performance, territoriality


Detay

İÇERİK