TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: VOL1S1  Alan: BOL

Güler Dinçel Yanık, Nurcan Günce
Muhasebe Meslek Mensuplarında İşe Yabancılaşma ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 
Bu çalışmanın amacı Muhasebe meslek mensuplarında işe yabancılaşma ve iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Genel görüş işe yabancılaşmanın iş performansını olumsuz etkilediği yönündedir. Çalışmada muhasebe meslek mensuplarında bu iki değişkenin ilişkisine bakılmak istenmiş, bu doğrultuda; Kocaeli ilinde 424 muhasebe meslek mensubuna ulaşılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda; muhasebe meslek mensuplarının demografik değişkenleri dikkate alınarak işe yabancılaşma ve iş performansı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yapılan T-Testi ve ANOVA sonuçlarına göre muhasebe meslek mensuplarında; cinsiyet ve unvan değişkenlerine göre işe yabancılaşmada anlamlı bir fark olduğu, işe yabancılaşma ve iş performansı arasında ise pozitif yönde korelasyonun olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensupları, İşe Yabancılaşma, İş Performansı


THE RELATION BETWEEN ALIENATION AND BUSINESS PERFORMANCE OF THE PROFESSIONAL ACCOUNTANTS EVALUATE
 
The purpose of the study is to investigate the relationship between work alienation and the work performance of accounting professionals. The general view is that the alienation negatively influences the work performance. The study was designed to consider the relationship of these two variables among the professionals of accounting, and accordingly 424 accounting professionals in Kocaeli were interviewed. In line with the objective of the research, the relationships between the work alienation and work performances considering the demographic variables of the accounting professionals were examined. Based on the T-test and ANOVA results, it was determined for the accounting professionals that there is a significant difference for work alienation, and a positive correlation between the work alienation and work performance with regards to gender and title differences.

Keywords: Professional Accountants, Work Alienation, Business Performance


Detay

İÇERİK