TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: VOL1S1  Alan: BOL

Murat ATİK, Yaşar KÖSE, Bülent YILMAZ, Kemal KÖKSAL
Finansal Performans Üzerinde Finansal Etiğin Etkileri: Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerinde Bir Uygulama
 
Şirketlerin uzun vadede değerlerini artırabilmeleri için faaliyette bulundukları çevrenin isteklerini göz önüne almaları gerekmektedir. Bu kapsamda şirketler, faaliyetleri hakkında yatırımcıları bilgilendirmek için sürdürebilirlik raporları düzenleyip, yayınlamaktadırlar. Şu an şirketler açısından sürdürebilirlik raporlarının yayınlanmasının bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Gelişmiş ülke borsaları, şirketlerin çevresel, sosyal, kurumsal yönetim konularındaki risklerine ilişkin politika oluşturmaları süreçlerinde şirketlere yol gösterici bir faaliyetleri bulunmaktadır. Bu kapsamda sürdürülebilirlik politikalarını benimseyen şirketlerin hisse senetlerinden oluşturulmuş endeksleri finansal piyasalardaki yatırımcılara iletmektedir. Borsa İstanbul’da şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performanslarını belirlemek için farklı endeks hesaplamaları yapmaktadır. Bu endekslerden “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi” Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürebilirlik performansı üst düzeyde olan şirketlerden oluşturulan bir endekstir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, şirketlerin etik ve sosyal sorumluluk politikaları ile belirlenen “BİST Sürdürebilirlik Endeks” getirisinin diğer endeks getirilerinden farklı olup olmadığını araştırmaktır. Sonuç olarak BİST Sürdürebilirlik Endeks getirisi ile diğer endeks getiriler arasında anlamlı bir farklılığın olduğu ve sürdürebilirlik politikalarını benimseyen şirketlerden oluşturulmuş endekslerin getirisinin diğer endeks getirilerine göre daha yüksek getiri sağladıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Etik, Sürdürülebilirlik Endeksi, Sosyal Sorumluluk ve Etik Fonlar


THE EFFECT OF FINANCIAL ETHICS ON FINANCIAL PERFORMANCE: AN APPLICATION ON THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE SUSTAINABILITY INDEX
 
The companies should take account of the request of the environment in which they operate to be able to increase their value in the long term. In this respect, companies organize and publish sustainability reports about their areas of activities to inform the investors. Currently, there have been no requirements for companies with regard to the publication of the sustainability reports. Advanced countries' stock markets provide guidance for the companies to develop policies in response to probable risks they might face regarding issues such as environmental, social, and corporate ones. Within this scope, indices of the stocks of companies adopting sustainability policies are forwarded to the investors in the financial markets. The Istanbul Stock Exchange makes different indices calculations to determine the performance of the companies concerning environmental, corporate and social governance issues. The index of "BIST Sustainability Index" traded on Istanbul Stock Exchange is an index created from the senior companies which have corporate sustainability performance. Thus, the aim of the article is to research whether returns of "BIST Sustainability Index" determined by the companies' ethical and social responsibility policies are different from the others. As a result, it has been found that there is a significant difference between the returns of BIST Sustainability Index and other indices and indices formed by the companies adopting sustainability policies provide higher returns compared to other indices.

Keywords: Financial Ethics, Sustainability Index, Social Responsibility and Ethical Funds


Detay

İÇERİK