TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: VOL1S1  Alan: BOL

Mustafa Yurttadur, Ahmet Meriç, Arife Aygül Özüpek, Barış Alnıaçık Erol
Havayolu Sadakat Programlarının Yolcular Üzerinde Güven, Sadakat Ve İlişkiyi Sürdürme Etkisinin İncelenmesi
 
Sivil havacılık sektöründe işletmeler yoğun rekabetin etkilerini azaltabilmek ve mevcut müşterilerini daha iyi tanıyarak kişiselleştirilebilmiş satış stratejileri uygulayabilmek için sık uçan yolcu sadakat programlarını (FFP, Frequent Flyer Program) kullanmaya başlamışlardır. İşletmeler söz konusu programlarla müşterileri ile daha etkin ilişkiler kurabilmektedirler. İlişkisel pazarlamanın bir uzantısı olarak değerlendirilebilecek yolcu sadakat programları havayolları işletmeleri için rekabet avantajı oluşturduğundan pazarlama stratejilerinin merkezinde yer almaktadır. Araştırmada, sık uçan yolcu sadakat programları ile yolcu sadakati arasındaki ilişkiyi görebilmek amacıyla ulusal havayollarının sadakat programları incelenmiştir. Yolcuları ile uzun süreli ilişkiler oluşturmayı amaçlayan havayolları için sadakat programlarının nasıl algılandığının bilinmesi önemlidir. Ayrıca yolcuların havayolu ile ilişkilerini sürdürme istekleri, işletmeye duydukları güven ve sadakat arasındaki ilişkilerin bilinmesi de programların başarısını etkilemektedir. Bu amaçla oluşturulan anket formu ile ulusal havayollarını kullanan yolcular üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler istatistik analizleri ile değerlendirilmiş ve hipotezler test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sadakat, güven ve ilişkiyi sürdürme boyutları tespit edilmiştir ve sadakat, ilişkiyi sürdürme ve güven algılarının kendi aralarında doğru orantılı ve anlamlı bir düzeyde ilişki olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Havayolu, Sadakat Programı, Güven, İlişkisel Pazarlama, Rekabet Avantajı


AN ANALYSIS ON THE IMPACTS OF AIRLINE’S LOYALTY PROGRAMS ON THE PASSENGERS’ TRUST, LOYALTY AND RELATIONSHIP COUNTINITY EFFECT
 
Firms operating in the civil aviation industry have been employing Frequent Flyer Programs (FFP) in order to use sales strategies aimed at individuals identifying their current customer base and to reduce the impact of the competition. With these programs, airlines are able to build better relationships with their customers. As an element of relationship marketing, frequent flyer programs are at the center of marketing strategies of the airlines as they offer competitive advantage. This study investigates the customer loyalty programs employed by the national airlines in order to define the relationship between frequent flyer programs and customer loyalty. It is important for airlines which aim to build long-term relationships with their customers to be informed about how their loyalty programs are perceived by their customers. Nevertheless, it is of utmost importance for airlines to gather information about the willingness of the customer to pursue their relationship with the airline, the trust they place in the company and loyalty in order for them to apply a successful program. The research involved a survey submitted to the customers of airlines in line with the above mentioned purposes. Date obtained was statistically analyzed and hypotheses were developed accordingly. The results of the analysis defined the extent of the customers’ willingness to further loyalty, trust and their relationship with the company and it was found that the willingness to further the relationship, loyalty and perceived trust are directly proportional and significantly correlated.

Keywords: Airline, Loyalty Program, Trust, Relationship Marketing, Competitive Advantage


Detay

İÇERİK