TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: VOL1S1  Alan: BOL

Mazlum ÇELİK, Ümit KÖRCÜK YAPICI
Demografik Özelliklerin Kültürel Zekâ Üzerine Etkisi: Çok Kültürlü Bir Araştırma
 
Bu çalışmanın amacı çok kültürlü ortamlarda çalışanların farklı kültürlere uyumunu kolaylaştıran kültürel zekâ ve boyutları (Üst Bilişsel Zekâ, Bilişsel Zekâ, Motivasyonel Zekâ, Davranışsal Zekâ) üzerinde demografik özelliklerin (bilinen yabancı dil sayısı, gidilen ülke sayısı, eğitim seviyesi ve cinsiyet) etkili olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla farklı kültürel özellikler taşıyan 14 ülkeden toplam 281 kişiden veri toplanmıştır. Veriler normal dağılım göstermediğinden hipotezleri test etmek için parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Yapılan Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U testleri sonucunda, bilinen yabancı dil sayısı, yurtdışına yapılan seyahat sayısı ve eğitim seviyesine göre kültürel zekânın farklılaştığı, cinsiyete göre farklılaşmadığı görülmüştür. Elde edilen bulgulara dayanılarak araştırmacılara ve uygulayıcılara tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Zekâ, Üst Bilişsel Zekâ, Bilişsel Zekâ, Motivasyonel Zekâ, Davranışsal Zekâ


EFFECT OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS TO CULTURAL INTELLIGENCE: MULTICULTURAL RESEARCH
 
The aim of this research is the people who is working in multicultural environment able to make easier adaptation to different culturals on cultural intelligent and its subdimensions (Metacognitive Intelligence, Cognitive Intelligence, Motivational Intelligence, Behavioral Intelligence), was researched whether demographic specifications ( known languages, sighted countries, educational level and sexuality ) effect on cultural intelligent. Due to this purpose data had been collected 14 different countries and 281 different people. Because of the data which collected under this standard were not distributed normally, hypotheses had been analyzed under the nonparametric tests. On the result of Kruskal-Wallis and Mann Whitney U analyses, it was figured out that cultural intelligent had been differentiated according to known languages, travels and educational levels but not differentiated according to sexuality. Base on acquired datas, was advised same suggestions to researchers and practitioners.

Keywords: Cultural Intelligence, Metacognitive Intelligence, Cognitive Intelligence, Motivational Intelligence, Behavioral Intelligence.


Detay

İÇERİK