TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: VOL1S1  Alan: BOL

Işık ÇİÇEK, Emine HACIKURA
İnsan Kaynakları Fonksiyonları için Bir Değerlendirme Öncülü: Kurumsallaşma
 
Günümüzün artan rekabet koşullarında entelektüel sermayenin önemi daha da belirgin hale gelmiş, çalışanların bulundukları örgüte maksimum değer katmalarının öncülleri örgüt araştırmalarında sıklıkla incelenen bir konu olmuştur. Çalışanları elde tutmanın önem kazanması, insan kaynakları yönetimi fonksiyonları ile örgüte, grup/departmanlara, çalışanlara uygun bir sistem geliştirmenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, çalışanları elde tutmada örgütsel bağlılığı sağlayacak, performansı yüksek işgörenleri bir araya getirerek yüksek motivasyon düzeyinde performanslarının sürekliliği sağlayacak olan insan kaynakları yönetimi uygulamalarının çalışanlarca etkin olarak değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının işletmelerde etkin ve çalışanlarca memnun düzeyinde uygulanabilmesi örgütsel hiyerarşide strateji formulasyonunu oluşturan karar düzeyi ve nihayetinde örgütsel yapı ile yakın ilişkide olacaktır. Bu anlamda, örgütteki kurumsallaşma düzeyi ve boyutlarının, etkin insan kaynakları fonksiyonlarını geliştirmede ve uygulamada öncül faktörler arasında yer alabileceğini belirtmek doğru bir ifade olacaktır. Bu araştırmada kurumsallık boyutlarının insan kaynakları fonksiyonları değerlendirmedeki açıklayıcılığı incelenmiştir. 38 işletmeden seçilen 156 kişilik örneklem ile gerçekleştirilen araştırma bulgularına göre, kurumsallık boyutlarından profesyonellik, kültürel güç ve tutarlılık insan kaynakları fonksiyonlarının etkinlik değerlendirmesini olumu yönde etkilemektedir. Her bir iky fonksiyonu için ayrıca açıklayıcılığı olan kurumsallaşma boyutları teşhis edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kurumsallaşma, insan kaynakları fonksiyonlar, etkinlik


AN ANTECEDENT OF EVALUATION FOR HUMAN RESOURCE FUNCTIONS: INSTITUTONALIZATION
 
The importance of intellectual capital has become more evident with the increasing competition in industries and the study on employees providing maximum value to their parent organization has become a trending topic for organizations research. The necessity of preserving the employee base obligates the organization to devise a system which is appropriate for the organization, the groups/departments and employees by utilizing human resources management functions. In this context, the evaluation of the human resources management functions by the employees gain importance, since they are what ensure the organizational synergy and the continuity of the high motivation – high performance relationship by merging the high-performer employees. The preconditions for the human resources functions to operate satisfactorily are closely coupled with the overall hierarchy of the organization and its decision makers which decide on the strategy formulation. With regards to this, it is safe to say that the level and the dimensions of institutionalization in an organization is amongst the essential factors effecting the development and application of effective human resources functions. This research provides an insight on relationships between the level of institutionalization of an organization and the evaluations of human resources functions within that organization. With regards to the research findings spanning a sample set of 156 employees from 38 organizations, professionalism, cultural power and consistency from an institutionalization point of view, have positive influences on effectiveness evaluation of human resources functions. Distinguished institutionalization dimensions have been identified for every human resources management function.

Keywords: institutionalization, human resource functions, efficiency


Detay

İÇERİK