TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: VOL1S1  Alan: BOL

Harun YILDIZ
Kültürel Zekâ, Girişimcilik Eğilimi ve İnovatif Davranışlar Arasındaki İlişki
 
Ekonominin can damarı olan girişimcilerin yaptığı girişimcilik faaliyetlerinin temelinde sadece mantıksal karar verme yatmamaktadır. Bunların dışında alanyazında sıklıkla yer alan sosyal ve duygusal bileşenler de tam olarak girişimciliğin başarısını belirleyememektedir. Bu açıdan alanyazında belirmeye başlayan ve kişinin kültürel zenginliğini ifade eden kültürel zekâ sayesinde girişimcilik eğilimi artmakta ve başarılı girişimler gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda yapılan araştırmada alanyazın taraması kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda bireyin kültürel zenginliğinin ve aşina olunmayan yeni kültürlere alışma yeteneğinin göstergesi olan kültürel zekânın, bireyin girişimcilik eğilimini artırabileceği ileri sürülmüştür. Ayrıca kültürel zekâ ve inovatif davranışlar arasındaki pozitif ilişkiye girişimcilik eğiliminin aracılık edebileceği önerilmiştir. Bu nedenle özellikle yönetsel pozisyonlar olmak üzere diğer kademelerdeki çalışanların girişimcilik eğilimlerinin ve inovatif davranışların artırılabilmesi için farklı kültürleri tanıyabileceği fırsatların yaratılması önemlidir. Bununla birlikte işletmeler hem ulusal hem de uluslararası görevler için kültürel zekâ düzeyi yüksek çalışanları tercih/istihdam edebilir. Araştırmada yönetsel ve gelecek araştırmalar için yönlendirmeler tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kültürel sermaye, CQ, girişimcilik eğilimi, inovatif davranışlar.


THE RELATINOSHIP AMONG CULTURAL INTELLIGENCE ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION AND INNOVATIVE BEHAVIORS
 
On the basis of his entrepreneurial activities of entrepreneurs who are the lifeblood of the economy lies not only cognitive intelligence. Apart from cognitive intelligence, the social and emotional intelligence which appear often in the literature cannot fully determine the success of entrepreneurship. In this respect, thanks to cultural intelligence that begins to emerge in the literature and that refers to the cultural richness of individual, entrepreneurial orientation increases and then successful enterprises takes place. This study is a product of comprehensive literature review. The results of study propose that cultural intelligence which is an indicator of the cultural richness of individual, and the capability to function effectively in culturally unfamiliar and diverse settings capability, will be positively related to the entrepreneurship orientation of individual. Additionally, we propose that cultural capital will mediate the positive relationship between entrepreneurship orientation and innovative behaviors. Therefore, organizations should create opportunities that managers or employees can recognize different cultures in order to increase the entrepreneurial orientation and innovative behaviors of the employees at other levels including specifically managerial positions. At the same time, organizations may prefer employees high in cultural intelligence for both national and international missions. Managerial and further research directions are identified.

Keywords: Cultural intelligence, CQ, entrepreneurship orientation, innovative behaviors.


Detay

İÇERİK